Register
A password will be e-mailed to you.

Blogs

झरी

झरी

झरी आज तिमी परी गयौ आकाशै खुकुलो हुने गरी भन बशन्त ल्याउँ छौ की? हरीयाली छाउँ छौ की? तिम्रो यो प्रयासलाई झरी म, झरे भनी झरी बनी उ¥याँउछौ की? ए वादल डग मगाउन हल्का बिजुली चम्काउन चिसो योे छिप्... Read More...
Every Night

Every Night

Every night before I go to sleep, I take a deep breath. I wonder about where I am in my life. I have a thirst to be perfect in everything. But does perfect exist? Every night, I wonder if my luck will ever f... Read More...