• Satya P. Joshi posted an update 1 week, 1 day ago

    एक व्यक्ति धेरै इमानदार हुनु हुँदैन। सिधा रूखहरू पहिले काटिन्छन् र इमानदार मानिसहरू पहिले पेच हुन्छन्।

    चाणाक्य