• Satya P. Joshi posted an update 10 months, 3 weeks ago

    एक व्यक्ति धेरै इमानदार हुनु हुँदैन। सिधा रूखहरू पहिले काटिन्छन् र इमानदार मानिसहरू पहिले पेच हुन्छन्।

    चाणाक्य